ผังการจัดหน่วย

 ผังการจัดหน่วย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

1.กองบังคับการ และกองร้อยกองบังคับการ (อจย. 9 – 36)

ภารกิจ

บังคับบัญชา วางแผน อํานวยการ และควบคุมการปฏิบัติงานทางเทคนิคและธุรการของหน่วยในอัตรากองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลัง และหน่วยซ่อมบํารุงที่มาขึ้นสมทบ

2.ส่วนควบคุมการซ่อม (อจย. 9 – 37)

ภารกิจ

  1. รับและตรวจสภาพยุทโธปกรณ์
  2. วางแผนและกํากับการปฏิบัติงานการซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์
  3. ดําเนินการส่งคืนยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมแล้วเสร็จแก่หน่วยส่งซ่อม หรือตามสายงานการส่งกําลัง
  4. บันทึกประวัติและสถิติการซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์

3.กองร้อยส่งกําลังสรรพาวุธ (อจย. 9 – 38)

ภารกิจ

  1. สนับสนุนการส่งกําลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 สายสรรพาวุธ ให้แก่หน่วยในอัตรากองพันสรรพาวุธซ่อม     บํารุงเขตหลังและหน่วยรับการสนับสนุนในพื้นที่
  2. ดําเนินการรวบรวมและคัดแยกยุทโธปกรณ์ชํารุด เพื่อดําเนินกรรมวิธีต่อไป

 

4. กองร้อยสรรพาวุธซ่อมบํารุงสนับสนุนโดยตรง (อจย. 9 – 39)

ภารกิจ

สนับสนุนการส่งกําลังและการซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ให้แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก นอกกองทัพภาค

5.กองร้อยสรรพาวุธซ่อมบํารุงสนับสนุนทั่วไป (อจย. 9 – 40)

ภารกิจ

สนับสนุนการซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ขั้นที่ ๓ และ ๔ ให้แก่กองพันซ่อมบํารุงของกองพลและกองทัพภาค และกองร้อยสรรพาวุธซ่อมบํารุงสนับสนุนโดยตรงของกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลัง

About the Author