นายทหารสัญญาบัตร


พ.อ.เพชรวุธ  กองนิล

ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

 

 

2 พ.ท.ศุภรัฐ

พ.ท.ศุภณัฐ  ทองธรรมชาติ

รอง ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

 

 

 

 นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล

 

5 ร.อ.จิรศักดิ์

พ.ต.จิรศักดิ์  ผดุงพจน์

หน.ชุดซ่อมบำรุง สพ.

ร.ต.สุดเขต

ร.ท.สุดเขต  ถ้ำทอง

นายทหารฝ่ายการเงิน

4 ร.อ.วีรวัฒน์

พ.ต.วีรวัฒน์  จันทร์รัตน์

ผบ.ร้อย.บก.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก

 

 

 

พ.ต.อมร  ยังเจริญ

ผบ.ร้อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง  

 

 

 

พ.ต.รัชตะ  เตมิยาจล  

ผบ.ร้อย.สพ.ซบร.สน.ทั่วไป

 

 

 

ร.ท.สุชาติ  อ่อนอุทัย

นายทหารควบคุมการซ่อม

 

 

 

About the Author