นายทหารสัญญาบัตร

พ.อ.เพชรวุธ  กองนิล

ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

 

 

พ.ท.เทพนิมิต  สุดคิด

รอง ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

 

 นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล

 

พ.ต.อมร  ยังเจริญ

ผบ.ร้อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง  

 

5 ร.อ.จิรศักดิ์

พ.ต.จิรศักดิ์  ผดุงพจน์

หน.ชุดซ่อมบำรุง สพ.

 

พ.ต.วีรวัฒน์  จันทร์รัตน์

ผบ.ร้อย.บก.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงฯ

 

 

 

พ.ต.รัชตะ  เตมิยาจล  

ผบ.ร้อย.สพ.ซบร.สน.ทั่วไป

 

ร.อ.สุดเขต  ถ้ำทอง

นายทหารฝ่ายการเงิน

 

ร.ท.สุชาติ  อ่อนอุทัย

นายทหารควบคุมการซ่อม

 

ร.ท.อรรถสิทธิ์  แสงรัตนวงศ์

ผบ.ร้อย.ส่งกำลัง สพฯ

 

ร.ท.ศิริรัตน์   พงศะบุตร

นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก

 

About the Author