ผลงานที่สำคัญของหน่วย

การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยและกำลังพล

 • ปี 2528 ได้จัดกำลังพลเป็นพลชุดฉักพระมหาพิชัยราชรถ ในริ้วขบวนพระอิสริยยศในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 จากวัดเชตุพน ฯ ไปยังเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
 • ปี 2539 ได้จัดกำลังพลเป็นพลชุดฉักพระมหาพิชัยราชรถ ในริ้วขบวนพระอิสริยยศในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จากวัดเชตุพน ฯ ไปยังเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
 • ปี 2542 ได้จัดชุด กกล.ไทย/ติมอร์ ตะวันออกในการไปรักษาสันติภาพ
 • ปี 2551 ได้จัดกำลังพลเป็นพลชุดฉักพระมหาพิชัยราชรถ ในริ้วขบวนพระอิสริยยศในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จากวัดเชตุพน ฯ ไปยังเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
 • ปี 2553 ได้จัดชุด กกล.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ไปรักษาความสงบในประเทศซูดาน
 • ปี 2554
  – จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เดินทางไปซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ.  ให้การสนับสนุนหน่วยปฏิบัติงานใน
 •    พื้นที่ กกล.สุรนารี ด้านปราสาทเขาพระวิหาร จว.ศรีสะเกษ และ อ.ประสาท จว.สุรินทร์
  – จัดเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมยุทโธปกรณ์ ขึ้นสมทบ ศปก.ทภ.2 (สย.ปชร.2) กกล.สุรนารี
 •    จว.สุรินทร์
 • ปี 2555 จัดกำลังพลชุดซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน 25 นาย ไปปฏิบัติภารกิจที่ จชต. ณ ฉก.อโนทัย กกล.ทหาร กอ.รมน.ภาค 4 สน.
 • ปี 2559 ได้จัดกำลังพลเป็นพลชุดฉักพระมหาพิชัยราชรถ ในริ้วขบวนพระอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

About the Author