ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ของกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง เขตหลัง

 

IMG_2267

กล่าวทั่วไป

เมื่อพุทธศักราช 2496  กองทัพบกโดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้ริเริ่มดำเนินการจัดตั้งหน่วยให้การบริการในสนาม โดยมีการปฏิบัติตาม คำสั่งกองทัพบกที่ 65/8430  ลง 30 เม.ย.2497  เรื่อง  การจัดตั้งและการมอบการบังคับบัญชาหน่วยรับอาวุธใหม่  ซึ่งต่อมาได้จัดตั้งกองสรรพาวุธเบาและกองสรรพาวุธกลาง  เพื่อภารกิจสนับสนุนโดยตรงให้แก่กองพลและหน่วยนอกกองพลตามลำดับ  ทั้งนี้ให้กองสรรพาวุธกลาง เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก แต่ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกรมสรรพาวุธทหารบก

กองสรรพาวุธกลางที่ 1 จัดตั้งเมื่อพุทธศักราช 2497  เดิมมีที่ตั้งอยู่ภายในกรมสรรพาวุธทหารบก ต่อมาอีก 2 ปีได้ย้ายไปที่เขตบางเขน  กรุงเทพฯ โดยมี ร.อ.อาทร  ชนเห็นชอบ  ยศและนาม ในขณะนั้น ผู้บังคับบัญชาท่านแรก

กองสรรพาวุธกลางที่ 2 จัดตั้งเมื่อพุทธศักราช 2498   มีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระงาม  จังหวัดลพบุรี  โดยมี ร.อ.ชาลี อิศรางกูล ณ อยุธยา   ยศและนามในขณะนั้นผู้บังคับบัญชาท่านแรก

กองสรรพาวุธกลางที่ 3  จัดตั้งในปีพุทธศักราช 2501  มีที่ตั้งอยู่ภายในกรมสรรพาวุธทหารบก   โดยมี  พ.ต.อาเชาว์ พิชเยนทรโยธิน   ยศและนามในขณะนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาท่านแรก


คำสั่งจัดตั้งหน่วย

ในปีพุทธศักราช 2501  ได้จัดตั้ง  กองบังคับการกองพันสรรพาวุธและส่วนบังคับการ  เพื่อให้ทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติทางเทคนิคและทางยุทธการต่อกองสรรพาวุธกลางที่ 1 กองสรรพาวุธกลางที่ 2 และกองสรรพาวุธซ่อมยาง  โดยยังคงเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก แต่ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกรมสรรพาวุธทหารบก โดยมี พันโท องอาจ ศุภมาตย์  ยศและนามในขณะนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาท่านแรก

ต่อมาได้มีคำสั่งกรมสรรพาวุธทหารบกที่ 526/2521 ลง 12 ธันวาคม 2521  ให้กองบังคับการกองพันสรรพาวุธและส่วนบังคับการ ทำหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นหน่วยบังคับการ  อำนวยการ  กับควบคุมการปฏิบัติงานทางเทคนิค  ทางยุทธการและทางธุรการ ต่อกองสรรพาวุธกลางที่ 1 กองสรรพาวุธกลางที่ 2 กองสรรพาวุธกลางที่ 3 และกองสรรพาวุธซ่อมยาง

ในปีพุทธศักราช 2526 กองสรรพาวุธกลางที่ 1 ได้แปรสภาพเป็นกองพันซ่อมบำรุงที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 173/26 ลง 10 สิงหาคม 2526 ทำให้  หน่วยในการบังคับบัญชาของกองบังคับการกองพันสรรพาวุธและส่วนบังคับการ จึงเหลือเพียงกองสรรพาวุธกลางที่ 2 กองสรรพาวุธกลางที่ 3  และกองสรรพาวุธซ่อมยางเท่านั้น


การแปรสภาพหน่วย

ต่อมาการส่งกำลังบำรุงมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น และมีหน่วยรับการสนับสนุนมีจำนวนมาก กองทัพบกจึงมี คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ลับที่ 4/39  เรื่องการแปรสภาพหน่วย  ลง 10 มกราคม 2539  โดยแปรสภาพกองบังคับการกองพันสรรพาวุธและส่วนบังคับการ กองสรรพาวุธกลางที่ 2 และกองสรรพาวุธกลางที่ 3  เป็นกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง   นามย่อ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง”  โดยมี พันเอก รุจ  กสิวุฒิ ยศและนามในขณะนั้น เป็น ผู้บังคับบัญชาท่านแรก


หมายเลข อจย.

– เดิมใช้หมายเลข อจย. 9 – 76 ในการจัดตั้งกองบังคับการกองพันสรรพาวุธและส่วนบังคับการ

– ปัจจุบันใช้หมายเลข อจย. 9 – 35  (12 สิงหาคม 2531) ในการจัดตั้งกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลังประกอบด้วย

1  กองบังคับการ และกองร้อยกองบังคับการ  (อจย. 9 – 36)

2  ส่วนควบคุมการซ่อม  (อจย. 9 – 37)

3  กองร้อยส่งกำลังสรรพาวุธ  (อจย. 9 – 38)

4  กองร้อยสรรพาวุธซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง  (อจย. 9 – 39)

5  กองร้อยสรรพาวุธซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป  (อจย. 9 – 40)

ภารกิจ   ให้บริการสรรพาวุธสนับสนุนโดยตรง และทั่วไป  แก่หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ประกอบด้วย

1.  สนับสนุนการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4  สายสรรพาวุธ

2. ซ่อมบำรุงบริการและกู้ซ่อมยุทโธปกรณ์ สายสรรพาวุธ (ขั้น 3 และ 4)

3. สนับสนุนการส่งกำลัง และการซ่อมบำรุงแก่กองพันซ่อมบำรุงของกองพลและกองทัพภาค

4. ให้ความช่วยเหลือ แนะนำทางเทคนิคแก่หน่วยที่รับผิดชอบ

การแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก  ฝากการบังคับบัญชากับกรมสรรพาวุธทหารบก


การย้ายที่ตั้งหน่วย

กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง   ได้รับอนุมัติ โครงการย้ายหน่วยกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง   เข้าที่ตั้งปกติถาวร จังหวัดสระบุรี ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2553 – 2560) วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น  (385,516,100 บาท)

กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกองบังคับการกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง โดยมีพลโทเกริกชัย  จันทร์สุวานิชย์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

การ์ด0 copy             ด้านใน01 copy

ปัจจุบันกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง ได้ย้ายเข้าที่ตั้งหน่วยปกติถาวร ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี   จังหวัดสระบุรีเมื่อ 14 มีนาคม2557 เป็นที่เรียบร้อย

DSCF0859

แนะนำสถานที่

About the Author